Tin sinh học là gì?

Tin sinh học (bioinformatics) là một lĩnh vực mới của khoa học mới của khoa học sự sống (life science). Một tiêu chính của tin sinh học là hiểu được những thông tin được chứa đựng trọng sinh vật sống. Tin sinh học là sự kết hợp của sinh học (biology), khoa học máy tính (computer science), và phân tích dữ liệu (data analysis). Tin sinh học cũng có thể hiểu là khoa học dữ liệu (data science) nghiên cứu thông tin được lưu trữ và xử lý trong cơ thể sống như thế nào.

de novo assembly là gì?

de novo assembly (còn có thể hiểu là de novo sequencing) là phương pháp xây dựng một hệ gen hoàn toàn mới từ rất nhiều đoạn trình tự ngắn (DNA fragments/short-reads) mà không có bất kỳ thông tin nào trước đó về hệ gen chiếu hoặc thứ tự của các đoạn trình tự.

Dự đoán gen là gì?

Dự đoán gen (gene prediction) hay còn gọi là tìm kiếm gene (gene finding) là quá trình xác địnd các đoạn trình tự DNA mà mã hóa cho gen. Những gen được dự đoán có thể là những gen mã hóa cho protein hoặc là các RNA. Đôi khi dự đoán gen còn bao gồm cả tìm kiếm các đoạn trình tự có chức năng khác như là các vùng điều hòa. Tìm kiếm hay dự doán gen là bước đầu tiên và là một trong những bước quan trọng để nghiên cứu về hệ gen của một loài sinh vật nào đó sau khi hệ gen của nó được de novo assembly.

Single nucleotide polymorphism (SNP) là gì?

Single nucleotide polymorphism (SNP) là khác biệt tại một vị trí đơn lẻ trong trình tự DNA giữa các cá thể. Nhắc lại là các đoạn trình tự DNA được hình thành từ 4 nucleotit khác nhau là A, T, G và C. Nếu sự sai khác này xảy ra ở hơn 1% quần thể thì điểm khác biệt đó được gọi là SNP. Nếu SNP xảy ra trong gen thì gen đó được mô ta là có hơn một allele. Trong nhiều trường hợp, SNPs có thể gây ra biến đổi các chuổi trình tự axit amin, tuy nhiên, SNP có thể xảy ở các vị trí ngoài gen.

Gióng hàng trình tự là gì?

Trong tin sinh học, gióng hàng trình tự (sequence alignment) là các sắp xếp các vùng trình tự (có thể là DNA, RNA, hoặc protein) để tìm ra những vùng trình tự tương đồng. Những vùng tương đồng đó giữa các trình tự có thể có liên quan tới một chức năng, cấu trúc hay một quá trình tiến hóa nào đó.