fbpx

Danh mục dịch vụ Đọc trình tự gen thế hệ mới

Danh mục Dịch vụ đọc trình tự gen thế hệ mới

(cập nhật ngày 31/05/2023)

Ghi chú: Vui lòng liên hệ info@lobi.vn hoặc hotline/zalo 092.510.8899 để có giá tốt nhất

STT Tên dịch vụ Diễn giải Tên dịch vụ chi tiết Data size (GB) Đơn giá
1 Eukaryotic RNA-Seq
(Illumina Novaseq PE150, mRNA)
Đọc trình tự RNA-Seq cho tế bào nhân thực Library with 20 M reads (6 Gb) 6 Liên hệ
Library with 40M reads (12 Gb) 12 Liên hệ
Library with 50M reads (15 Gb) 15 Liên hệ
Library with 60M reads (18 Gb) 18 Liên hệ
2 Eukaryotic RNA-Seq (directional library)
(Illumina Novaseq PE150)
Đọc trình tự RNA-Seq cho tế bào nhân thực
(directional library: phương pháp chuẩn bị thư viện mà giữ nguyên thông tin về chiều của phân tử RNA giúp cho việc xác định hướng phiên mã)
Eukaryotic directional mRNA library with 20M reads (6Gb) 6 Liên hệ
Eukaryotic directional mRNA library with 40M reads (12Gb) 12 Liên hệ
Eukaryotic directional mRNA library with 50M reads (15Gb) 15 Liên hệ
Eukaryotic directional mRNA library with 60M reads (18Gb) 18 Liên hệ
3 Prokaryotic RNA-Seq
(Illumina Novaseq PE150)
Đọc trình tự RNA-Seq cho tế bào nhân sơ Library preparation for Prokaryotic RNA seq Liên hệ
Sequencing / Gb Liên hệ
4 Meta-transcriptome sequencing/ Dual RNA seq
(Illumina Novaseq PE150)
Đọc trình tự hệ phiên mã của toàn bộ quần thể vi sinh vật Library preparation for meta-transcriptomics with 20 M reads (6Gb) 6 Liên hệ
Library preparation for meta-transcriptomics with 40 M reads (12Gb) 12 Liên hệ
5 Human lncRNA Seq Đọc trình tự lncRNA của người Directional library with 40M reads (12Gb) 12 Liên hệ
6 Human Whole Genome Sequencing (Illumina Novaseq 6000 PE150) Đọc trình tự hệ gen người Lib prep and seq (90Gb data) 90 Liên hệ
Lib prep and seq (105Gb data/30X effective coverage) 105 Liên hệ
Lib prep and seq (180Gb data) 180 Liên hệ
Lib prep and seq (210Gb data/ 60X effective coverage) 210 Liên hệ
7 Human Whole Genome Sequencing (Illumina NovaSeq X Plus PE150) Đọc trình tự hệ gen người Lib prep and seq (90Gb data) 90 Liên hệ
Lib prep and seq (105Gb data/30X effective coverage) 105 Liên hệ
Lib prep and seq (180Gb data) 180 Liên hệ
Lib prep and seq (210Gb data/ 60X effective coverage) 210 Liên hệ
8 Human Whole Genome Sequencing (MGI DNBseq PE150) Đọc trình tự hệ gen người Lib prep and DNBSEQ-T7 seq (90Gb data) 90 Liên hệ
Library prep MGI Liên hệ
DNBSEQ-T7 sequencing/ Gb Liên hệ
9 Human PCR product Whole Genome Sequencing (Illumina Novaseq PE150) Đọc trình tự hệ gen người (PCR-free) Library perp for human PCR Product (PCR-free library) Liên hệ
Sequencing/ Gb Liên hệ
10 Shotgun Metagenomics
(Illumina Novaseq PE150)
Đọc trình tự Metagenomics Library preparation for Meta with 6Gb data 6 Liên hệ
Data analysis (6Gb)/ sample Liên hệ
Assembly only/ 6Gb data / sample 6 Liên hệ
Library preparation for Meta with 12Gb data 12 Liên hệ
Data analysis (12Gb)/ sample Liên hệ
Assembly only/ 12Gb data / sample 12 Liên hệ
Library + Seq (18G) 18 Liên hệ
Meta genomics library Liên hệ
Sequencing/ Gb Liên hệ
11 Shallow Shotgun Metagenomics (Illumina Novaseq PE150) Đọc trình tự Metagenomics với độ sâu thấp Meta genomics library Liên hệ
Sequencing/ Gb Liên hệ
Data analysis for shallow shotgun metagenomics / sample Liên hệ
12 Amplicon Metagenomics Sequencing
(Illumina NovaSeq PE250)
Đọc trình tự Amplicon của Metagenomic (16S/ITS) 50,000 raw tags with analysis 1 Liên hệ
100,000 raw tags with analysis 1 Liên hệ
150,000 raw tags with analysis 1 Liên hệ
200,000 raw tags with analysis 1 Liên hệ
500,000 raw tags with analysis 1 Liên hệ
Data analysis / Sample 1 Liên hệ
13 Bacteria Resequencing
(Illumina Novaseq PE150)
Đọc trình tự hệ gen vi khuẩn Library prep for bacteria 1 Liên hệ
Sequencing / Gb data 1 Liên hệ
Library prep + Sequencing 1G 1 Liên hệ
Analysis for bacteria resequencing 1 Liên hệ
14 Fungal Resequencing
(Illumina Novaseq PE150)
Đọc trình tự hệ gen vi nấm Library prep for fungal Liên hệ
Sequencing / Gb data Liên hệ
Library prep + Sequencing 1G Liên hệ
Analysis for fungal resequencing Liên hệ
15 Bacterial Genome Draft Map (de novo; Illumina; WBI) Lib prep, seq (100X) and data analysis Liên hệ
16 Fungal Survey (de novo; Illumina; WBI) Lib prep, seq (50X) and data analysis Liên hệ
18 Microbial PCR product Whole Genome Sequencing
(Illumina Novaseq PE150)
Đọc trình tự hệ gen vi khuẩn (PCR-free) Library prep for Microbe (PCR-free library) Liên hệ
Sequencing / Gb Liên hệ
Analysis for microbial sequencing Liên hệ
19 Plant & Animal Resequencing
(Illumina Novaseq PE150)
Đọc hệ gen Động vật và Thực vật có hệ gen tham chiếu Lib prep and seq (90Gb data) 90 Liên hệ
Library preparation for plant / animal re-sequencing (Non-PCR Free) Liên hệ
Re-Sequencing for plant / animal genome/ Gb Liên hệ
Library + Seq 5Gb 5.0 Liên hệ
Library + Seq 9Gb 9.0 Liên hệ
Lib + Seq 13Gb 13.0 Liên hệ
lib + seq 40G 40.0 Liên hệ
Standard data analysis- SNP+Indel Liên hệ
Advance data analysis- SNP+Indel+SV+CNV Liên hệ
20 Plant & Animal Resequencing
(Illumina NovaSeq X Plus PE150)
Đọc hệ gen Động vật và Thực vật có hệ gen tham chiếu Lib prep and seq (90Gb data) Liên hệ
Library preparation for plant / animal re-sequencing (Non-PCR Free) Liên hệ
Re-Sequencing for plant / animal genome/ Gb Liên hệ
Standard data analysis- SNP+Indel Liên hệ
Advance data analysis- SNP+Indel+SV+CNV Liên hệ
21 Plant & Animal Resequencing
(PCR-free library)
(Illumina Novaseq PE150)
Đọc hệ gen Động vật và Thực vật  có hệ gen tham chiếu
(PCR-free)
Library preparation for plant / animal
(PCR-free library)
Liên hệ
Sequencing/ Gb Liên hệ
Standard data analysis- SNP+Indel Liên hệ
Advance data analysis- SNP+Indel+SV+CNV Liên hệ
22 Genotyping by Sequencing
(Illumina Novaseq PE150) (>=6 samples/batch)
Xác định kiểu gen bằng kỹ thuật đọc trình tự GBS 120M raw base / 100K tags Liên hệ
180M raw base / 150K tags Liên hệ
240M raw base / 200K tags Liên hệ
360M raw base / 300K tags Liên hệ
480M raw base / 400K tags Liên hệ
600M raw base / 500K tags Liên hệ
720M raw base / 600K tags Liên hệ
23 Plant and Animal PCR product Whole Genome Sequencing
(Illumina Novaseq PE150)
Đọc hệ gen Động vật và Thực vật (chưa có hệ gen tham chiếu) Library preparation for plant / animal
(PCR-free library)
Liên hệ
Sequencing/ Gb Liên hệ
24 Plant & Animal Denovo Survey
(Illumina Novaseq PE150, 50x)
Thăm dò hệ gen Động vật và Thực vật (chưa có hệ gen tham chiếu) Library preparation for plant / animal de novo survey Liên hệ
Sequencing for plant / animal de novo survey/Gb Liên hệ
Analysis (Genome size≤ 1 G) Liên hệ
 Analysis (1G < Genome size ≤ 4G) Liên hệ
25 Pacbio DNA sequencing
(Human/ Plant/ Animal)
(Pacbio Sequel II/ IIe)
Đọc trình tự hệ gen với công nghệ Long read sequencing của PacBio CLR library prep / sample Liên hệ
HiFi library prep / sample Liên hệ
CLR Sequencing/ Cell Liên hệ
CCS Sequencing/ Cell Liên hệ
Subreads requirement for CCS mode/ Cell Liên hệ
Data analysis for human (≤50Gb)-SV+CNV Liên hệ
Data analysis for human (≤50Gb)-SV+CNV+SNP+InDel Liên hệ
Data analysis for plant/ animal (≤50Gb)-SV Liên hệ
26 Bacteria/ fungal/ Metagenomics sequencing
(Pacbio Sequel II/ IIe)
Đọc trình tự hệ gen vi khuẩn, vi nấm, metagenomics với công nghệ Long read sequencing của PacBio CLR library prep / sample Liên hệ
CLR Sequencing/ Gb Liên hệ
Liberary prep + Seq (1Gb) Liên hệ
Bacteria/ Fungi resequencing analysis/ sample (reference-available only Liên hệ
27 Bacterial Genome Complete Map (de novo)-PacBio Sequel II/IIe; WBI Đọc và lắp ráp Genome Complete Map của vi khuẩn với PacBio Lib prep, seq (100X; CLR mode) and data analysis Liên hệ
28 Fungal fine map
(genome size less than 20Mb)
Đọc và lắp ráp Genome Complete Map của vi nấm với PacBio Lib prep, seq and data analysis
(200X;  CLR mode+ 50X; Illumina PE150
X is the genome size in Mb)
Liên hệ
29 Fungal fine map
(genome size between 20-100Mb)
Đọc và lắp ráp Genome Complete Map của vi nấm với PacBio Lib prep, seq and data analysis
(200X;  CLR mode+ 50X; Illumina PE150
X is the genome size in Mb)
Liên hệ
30 Fungal/ Metagenomics sequencing
(Pacbio Sequel II/ IIe)
Đọc trình tự hệ gen vi nấm, metagenomics với công nghệ Long read sequencing của PacBio Library preparation- HiFi library Liên hệ
CCS Sequencing/ Cell Liên hệ
31 Full-Length 16S Amplification (Pacbio Sequel II/ IIe) Đọc toàn bộ vùng 16S bằng công nghệ đoạn dài PacBio Library preparation Liên hệ
Sequencing/ (10K CCS reads/sample) Liên hệ
Sequencing/ (20K CCS reads/sample) Liên hệ
Sequel II/ IIe CLR Sequencing/ Cell Liên hệ
Analysis/ sample Liên hệ
32 Iso-Seq
(Pacbio Sequel II/ IIe)
Iso library prep / sample
(1-10K library)
Liên hệ
Iso seq 20Gb data/sample Liên hệ
Iso seq 30Gb data/sample Liên hệ
Iso seq 40Gb data/sample Liên hệ
Sequel II/ IIe CLR Sequencing/ Cell Liên hệ
Sequel IIe CCS Sequencing/ Cell Liên hệ
Data analysis / (ISO 30Gb+-NGS) Liên hệ
Data analysis (ISO+-NGS) (≤50Gb) Liên hệ
33 Premade library sequencing (Pacbio Sequel II/IIe) Library QC for Pacbio sequencing Liên hệ
Sequel II/ IIe CLR Sequencing/ Cell Liên hệ
Sequel IIe CCS Sequencing/ Cell Liên hệ
34 Human Whole genome sequencing
(Nanopore)
Đọc trình tự hệ gen người bằng công nghệ đoạn dài Nanopore Library preparation with 75Gb data Liên hệ
Library preparation with 135Gb data Liên hệ
Library prep Liên hệ
Sequencing(Per Gb)/ (45Gb≤D≤75Gb/ sample) Liên hệ
Sequencing(Per Gb)/ (D>75Gb/ sample) Liên hệ
ONT/ Cell Liên hệ
Data analysis- CNV+SV / sample Liên hệ
35 Plant/Animal whole genome sequencing
(Nanopore)
Đọc trình tự hệ gen Thực vật/Động vật bằng công nghệ đoạn dài Nanopore Library preparation Liên hệ
Sequencing(Per Gb)/ (5Gb≤D≤30Gb/ sample) Liên hệ
Sequencing(Per Gb)/ (D>30Gb/ sample) Liên hệ
ONT/ Cell Liên hệ
Data analysis- SV / sample Liên hệ
36 Bacteria sequencing
(Nanopore)
Đọc trình tự hệ gen vi sinh vật bằng công nghệ đoạn dài Nanopore Library preparation Liên hệ
Sequencing / Gb Liên hệ
37 Bacterial Genome Complete Map (de novo)-Nanopore 100X; WBI Đọc và lắp ráp Genome Complete Map của vi sinh vật với công nghệ Nanopore Lib prep, seq and data analysis (Nanopore 100x + illumina 100x) Liên hệ
38 Metagenomics
(Nanopore)
Đọc trình tự Metagenomics với Nanopore Library prep with sequencing 10Gb-Nanopore Liên hệ
Library prep with sequencing 10Gb-Illumina Liên hệ
Data analysis / sample Liên hệ
39 Human Whole Exome Sequencing
(Agilent SureSelect V6 60 Mb) (Illumina Novaseq PE150)
Đọc trình tự hệ exome của người WES Lib prep and seq (6Gb data/ 60X coverage) 6 Liên hệ
Lib prep and seq (12Gb data/ 100X coverage) 12 Liên hệ
Additional cost per sample per sevice for cfDNA/ ctDNA/ FFPE DNA Liên hệ
Lib prep and seq (24Gb data/ 200X coverage) 24 Liên hệ
Library prep for human WES Liên hệ
Sequencing/ Gb Liên hệ
40 Human Whole Exome Sequencing
(Agilent SureSelect V8 41.6 Mb) (Illumina Novaseq PE150)
Đọc trình tự hệ exome của người WES Lib prep and seq (6Gb data/ 50X coverage) 6 Liên hệ
Lib prep and seq (12Gb data/ 100X coverage) 12 Liên hệ
Library perp for human WES Liên hệ
Sequencing/ Gb Liên hệ
Charge batch nhỏ (<=4 mẫu) Liên hệ
41 BGI Clinical WES Dịch vụ phân tích hệ exome WES cấp độ lâm sàng của BGI Clinical Whole Exome Sequencing(Proband) Liên hệ
Clinical whole exome sequencing (Trio) Liên hệ
Clinical Whole Exome Sequencing (Proband) Liên hệ
Clinical whole exome sequencing (Trio) Liên hệ
42 BGI Gene Panel Dịch vụ phân tích Gene Panel Gene Panel 20 samples Liên hệ
43 Human Whole Genome Sequencing (MGI DNBseq PE150) Đọc trình tự toàn bộ hệ gen người bằng công nghệ MGI của BGI 30X coverage (90Gb clean data) without analysis Liên hệ
30X coverage (90Gb clean data) with standard analysis(SNP, indel, SV, CNV analysis). Liên hệ
44 DNA Virus WGS 1G Đọc trình tự hệ gen virus 1 Liên hệ
READ MORE:  MetaPhlAn - công cụ phân tích shotgun metagenomics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *