fbpx

Long read sequencing

Long read sequencing là một kỹ thuật sequencing DNA hoặc RNA cho phép đọc các đoạn DNA hoặc RNA dài hơn so với kỹ thuật sequencing truyền thống, giúp giải quyết được các vấn đề khó khăn trong việc phân tích genome hoặc transcriptome như phát hiện các biến thể gen và sự phổ biến của các dạng splicing.