Giới thiệu chung  

Công ty TNHH LOBI Việt Nam là công ty Tin sinh học đầu tiên ở Việt Nam, cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu Tin sinh học bao gồm:

 • Dịch vụ theo gói: Cung cấp dịch vụ theo tháng hoặc năm. Khách hàng có thể truy cập vào hàng trăm công cụ và phần mềm Tin sinh học để phân tích dữ liệu của họ.
 • Dịch vụ phân tích Tin sinh học theo yêu cầu: LOBI xây dựng quy trình phân tích Tin sinh học dựa trên nhu cầu cụ thể của từng dự án của khách hàng. Dự án có thể đa dạng từ phân tích hệ gen vi khuẩn đến hệ gen người, từ dữ liệu RNAseq đến metagenomics, ….
 • Dịch vụ tư vấn và đào tạo: Cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn cho khách hàng để giúp họ hiểu được tiềm năng của Tin sinh học trong công tác nghiên cứu và phát triển của họ. Chúng tôi cũng tổ chức các khóa đào tạo hàng năm và các khóa đào tạo theo yêu cầu.
 • Giải pháp quản lý và lưu trữ dữ liệu: Cung cấp giải pháp quản lý và lưu trữ dữ liệu cho khách hàng để lưu trữ và quản lý dữ liệu genom của khách hàng một cách an toàn, với truy cập dễ dàng để phân tích.
 • Hợp tác R&D: LOBI luôn sẵn sàng đồng hành cùng công ty, viện nghiên cứu, trường đại học để thực hiện các dự án R&D trong lĩnh vực Tin sinh học.

About us

LOBI Vietnam Ltd. is a bioinformatic company providing bioinformatics-driven data analysis services:

 • Subscription-Based Model: Offer a monthly or yearly subscription service that provides clients with access to a suite of bioinformatics tools and algorithms for analyzing their data.
 • Custom Analysis Services: Provide customized data analysis services to clients, leveraging advanced bioinformatics techniques and algorithms to extract valuable insights from their data.
 • Consulting Services: Offer expert consulting services to help clients understand the potential of bioinformatics in their research and development work.
 • Data Management and Storage Solutions: Offer data management and storage solutions for clients to securely store and manage their genomic data, with easy access for analysis.
 • Collaborative R&D: Partner with pharmaceutical companies, research institutions, and academic institutions to collaborate on bioinformatics-driven R&D projects.
 • Predictive Modeling and Analytics: Offer predictive modeling and analytics services, using advanced machine learning techniques to identify potential targets for drug discovery and development.
 • Strategic Partnerships: Form strategic partnerships with pharmaceutical companies and research institutions to provide bioinformatics-driven data analysis services as part of their research and development programs.

Tầm nhìn  

LOBI Việt Nam trở thành doanh nghiệp Khoa học Công nghệ vào năm 2024 trong lĩnh vực ứng dụng và phân tích dữ liệu Sinh học và Y – Sinh học.   

Sứ mệnh 

Converting biological and biomedical data into applicable knowledge.

Giá trị cốt lõi 

Creativity – Sự sáng tạo: không ngừng sáng tạo và đổi mới nhằm mang lại các giải pháp tốt nhất cho khách hàng. 

Accountability – Trách nhiệm: chịu trách nhiệm cao nhất với khách hàng về chất lượng dịch vụ.

Reliability – Sự tin cậy: cam kết chỉ làm những điều tốt nhất cho khách hàng.

Excellence – Sự hoàn hảo: hướng tới chất lượng dịch vụ cao nhất và quy trình phân tích hiệu quả nhất.

lobi team

Nguyen Cuong

PhD

CEO | Founder

Dr. Cuong is a researcher in Bioinformatic with over 20 years of experience. After obtaining his doctorate degree in South Korea, he has held several important positions: Head of Bioinformatic Department at IBT Institute, VAST; Director of Vinmec High tech center; Technical Director of VOER project at Vietnam Foundation; and lastly Founder of LOBI Vietnam, the only Bioinformatic company in Vietnam.

Tran Hong Quan

MSc, Kyushu University, Japan

BIOINFORMATIC Specialist
 • Plant genetics
 • Mutagenesis

Vuong Thi Huong

B.S. Hanoi University of
Pharmacy

BIOINFORMATIC Specialist
 • Pharmacogenomics
 • Genomic Selection

Nguyen Tien Dat

B.S. University of Science Ho Chi Minh

BIOINFORMATIC Specialist
 • Whole genome sequencing
 • Mutmap
 • RNA-Seq

Nguyen Van Tat Thanh

B.S. University of Science and Technology Hanoi

Administrator / Project Manager
 • Next-generation sequencing
 • Microbiology

Nguyen Phan Tuan

MSc Candidate, Skolkovo Institute of Science and Technology, Russia

collaborator
 • Transcriptomics
 • Statistical analysis
 • Pharmacogenomics

Ta Van Nhan

MSc, Data Science, VNU, Vietnam

collaborator
 • Machine learning, Bayesian Networks, Visualization
 • RStudio, Python, Golang, Linux, Google Cloud
 • Molecular biology, GWAS, De-Novo Assembly, GATK, UseGalaxy

Nguyen Hoang Nam

PhD Student, Hanoi National University of Education, Vietnam

collaborator
 • Microbiology
 • Metagenomics
 • Python programming & Biopython

Pham Ngoc Ha

MSc Candidate, University of Science and Technology in Hanoi, Vietnam

collaborator
 • Cloning, sequencing
 • Pharmacogenomics