fbpx

RNASeq

RNAseq (RNA sequencing) là phương pháp phân tích toàn bộ các loại RNA có trong một mẫu bằng cách sử dụng kỹ thuật sequencing. Kỹ thuật này cho phép xác định chuỗi nucleotide của các phân tử RNA trong mẫu, từ đó có thể phân tích biểu hiện gen, tìm kiếm các biến thể gen, phát hiện tế bào ung thư và các bệnh liên quan đến sự thay đổi gen, và nghiên cứu cấu trúc của các loại RNA khác nhau.