fbpx

Phân tích WGS

WGS analysis (Whole Genome Sequencing analysis) là phương pháp phân tích toàn bộ các gen có trong một mẫu bằng cách sử dụng kỹ thuật sequencing. Kỹ thuật này cho phép xác định chuỗi nucleotide của toàn bộ các gen trong genome của một cá thể hoặc một mẫu, từ đó có thể phát hiện các biến thể gen, nghiên cứu sự đa dạng di truyền của các loài, và tìm kiếm các dấu vết về sự tiến hóa và phát triển của các loài.