Chính Sách Bảo Mật & Quyền Riêng Tư này (“Chính Sách”) áp dụng cho trang web có địa chỉ tại https://lobi.vn/ và bất kỳ trang web, ứng dụng nào khác (bao gồm cả Phần Mềm và/hoặc bất kỳ ứng dụng di động nào khác), các trang, tính năng và/hoặc nội dung do LOBI Việt Nam sở hữu và vận hành. Trong Chính Sách này, thuật ngữ “chúng tôi” đề cập đến LOBI Việt Nam và Bên Được Cho Phép của LOBI Việt Nam; và các thuật ngữ “bạn” và “của bạn” đề cập đến Người Dùng. Trang Web cũng có thể chứa các liên kết đến các trang web và/hoặc các ứng dụng khác do các chủ thể khác sở hữu và vận hành, nhưng Chính Sách này sẽ không được áp dụng cho các trang web và/hoặc các ứng dụng khác đó.

Chính Sách này được thiết kế để cung cấp cho bạn sự hiểu biết rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý, chia sẻ và chuyển giao thông tin của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.

1. Định Nghĩa  

(i) “Thông Tin Tổng Hợp”: thông tin đã được kết hợp với thông tin của những người dùng khác và được phân tích hoặc đánh giá tổng thể, sao cho, theo một cách hợp lý, không có cá nhân cụ thể nào được nhận dạng.          

(ii) “Thông Tin Về Gen Cấp Độ Cá Nhân”: thông tin về trình tự gen, bệnh lý hoặc các đặc điểm/đặc trưng khác của một cá nhân, mà không nhất thiết được gắn với Thông Tin Đăng Ký.        

(iii) “Báo Cáo”: có nghĩa là Thông Tin Về Gen và các khuyến nghị chung do LOBI Việt Nam đưa ra .

2. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Của Bạn 

(i) Thông Tin Cá Nhân chúng tôi thu thập từ việc bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Trang Web và/hoặc Dịch Vụ của chúng tôi.

(ii) Các thông tin khác bạn cung cấp cho chúng tôi: 

a) Nội Dung Người Dùng: Một số Dịch Vụ của chúng tôi cho phép bạn tạo và đăng tải hoặc đưa lên nội dung, chẳng hạn như dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn hoặc các tài liệu khác mà bạn tạo hoặc cung cấp cho chúng tôi thông qua phương thức truyền đưa công khai hoặc riêng tư, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ cuộc thảo luận, bài đăng hoặc tin nhắn nào bạn gửi trên các diễn đàn của LOBI Việt Nam.

b) Blog và Diễn Đàn: Trang Web của chúng tôi cung cấp các blog có thể truy cập một cách công khai. Bên cạnh đó, các khách hàng của LOBI Việt Nam có thể tham gia vào các diễn đàn trực tuyến của chúng tôi. Bạn cần lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp hoặc đăng trong các blog và diễn đàn này đều có thể được đọc, thu thập và sử dụng bởi những người khác mà có thể truy cập vào các nơi này. Để yêu cầu việc xóa hoặc bỏ định danh của bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn khỏi blog hoặc diễn đàn của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng bất cứ khi nào bạn đăng tải công khai một thông tin, trong một số trường hợp, thông tin được đăng tải đó không thể bị xóa bỏ hoàn toàn, ví dụ trong trường hợp ai đó đã chụp ảnh màn hình bài đăng của bạn. Vui lòng thận trọng trước khi chọn chia sẻ bất kỳ thông tin nào công khai trên blog, diễn đàn của chúng tôi hoặc trong bất kỳ bài đăng nào khác. Bạn có thể được yêu cầu đăng ký với ứng dụng của bên thứ ba để đăng bình luận. Để tìm hiểu cách ứng dụng của bên thứ ba sử dụng thông tin của bạn, vui lòng xem xét chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba đó.

c) Quà Tặng: Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về người khác, hoặc nếu người khác cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, với mục đích đặt hàng Dịch Vụ làm quà tặng, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin đó cho lý do cụ thể đã được cung cấp cho chúng tôi. Khi người nhận quà tặng đăng ký Dịch Vụ của mình và đồng ý với Chính Sách này, ĐKDV của chúng tôi, và một số tài liệu chấp thuận nếu có áp dụng (ví dụ như Thư Chấp Thuận), thông tin đó sẽ được sử dụng phù hợp theo Chính Sách này, và sẽ không được chia sẻ với người mua, trừ khi người nhận quà tặng lựa chọn chia sẻ thông tin của mình một cách độc lập thông qua Dịch Vụ với người mua. 

d) Dịch vụ Khách Hàng: Khi bạn liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi hoặc trao đổi với chúng tôi về Dịch Vụ của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin để: theo dõi và phản hồi yêu cầu của bạn; điều tra bất kỳ vi phạm nào đối với ĐKDV của chúng tôi, đối với Chính Sách này hoặc pháp luật hoặc quy định hiện hành; và phân tích và cải thiện Dịch Vụ của chúng tôi.       

(iii) Các nguồn thông tin khác: Chúng tôi cũng thu thập thông tin có sẵn một cách công khai. Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin mà bạn gửi đến blog, diễn đàn, phòng trò chuyện hoặc mạng xã hội như Facebook, Twitter hoặc Google+. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn từ các công ty và tổ chức khác. Thông tin chúng tôi nhận được tùy thuộc vào các thiết lập quyền riêng tư của bạn với các nguồn thông tin đó, mà các tính năng đó được lưu trữ bởi bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên Trang Web của chúng tôi. Sự tương tác của bạn với các tính năng này được điều chỉnh bởi các chính sách quyền riêng tư của các công ty bên thứ ba cung cấp các tính năng đó. Chúng tôi không kiểm soát hoạt động thông tin trên trang web của bên thứ ba. Bạn nên luôn luôn xem xét và, nếu cần thiết, điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư của bạn trên các trang web và dịch vụ của bên thứ ba trước khi liên kết hoặc kết nối chúng với Trang Web hoặc Dịch Vụ của chúng tôi. 

Bằng cách thu thập thông tin bổ sung về bạn, chúng tôi có thể hiệu chỉnh thông tin không chính xác, tăng cường bảo mật cho các giao dịch của bạn và cung cấp cho bạn các đề xuất sản phẩm và ưu đãi đặc biệt mà có thể bạn quan tâm.   

3. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin       

LOBI Việt Nam sẽ sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn được mô tả tại Mục 2 trên đây với các bên thứ ba theo những cách được mô tả trong Chính Sách này, bao gồm:              

(i) Cho việc vận hành, cung cấp, phân tích và cải thiện Dịch Vụ, bao gồm, trong số các việc khác:       

a) Mở Tài Khoản LOBI  của bạn, cho phép chức năng mua hàng và xử lý thanh toán, giao tiếp với bạn, và thực hiện yêu cầu của bạn (ví dụ, các giới thiệu);       

b) Cho phép và nâng cao việc bạn sử dụng Trang Web, bao gồm cả việc xác thực các lượt truy cập của bạn, cung cấp nội dung và thông tin được cá nhân hóa, và theo dõi việc bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi;     

c) Liên lạc với bạn về Tài Khoản LOBI , và bất kỳ thông tin liên quan nào về Dịch Vụ của chúng tôi (ví dụ, các thay đổi đối với Chính Sách, các cập nhật hoặc các vấn đề bảo mật, v.v…);

d) Thực thi ĐKDV của chúng tôi và các thỏa thuận khác với bạn;  

e) Theo dõi, phát hiện, điều tra và ngăn chặn các hành vi bị cấm hoặc bất hợp pháp đối với Dịch Vụ của chúng tôi, để chống lại việc gửi thư rác và các rủi ro bảo mật khác;           

f) Thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển, có thể bao gồm, ví dụ, tiến hành phân tích và nghiên cứu dữ liệu để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc cải tiến các sản phẩm và dịch vụ hiện có, và thực hiện các hoạt động kiểm soát chất lượng;           

g) Cung cấp sự hỗ trợ khách hàng          

h) Thu thập khảo sát, thăm dò ý kiến và các xác thực. Chúng tôi xem trọng phản hồi của bạn và có thể gửi cho bạn khảo sát, thăm dò ý kiến hoặc yêu cầu xác thực để cải thiện và tối ưu hóa Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn có quyền kiểm soát thông tin bạn muốn chia sẻ với chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận những yêu cầu này, bạn có thể quản lý chúng trong phần cài đặt Tài Khoản LOBI  của bạn.

(ii) Chia sẻ thông tin của bạn với người khác:          

LOBI Việt Nam cung cấp cho bạn khả năng chia sẻ thông tin, bao gồm cả Thông Tin Cá Nhân, thông qua Dịch Vụ. Bạn có tùy chọn để chia sẻ trực tiếp với các cá nhân, sử dụng Tài Khoản LOBI , thông qua (a) diễn đàn của chúng tôi, (b) tính năng tìm kiếm liên quan (ví dụ, “Nhóm Quan Hệ ADN”), (c) các tính năng và công cụ chia sẻ khác.   

Để chia sẻ thông tin của bạn cho mục đích Nghiên Cứu Của LOBI Việt Nam và/hoặc Phát Triển Sản Phẩm mà có thể được tài trợ bởi, được thực hiện thay mặt cho, hoặc phối hợp với các bên thứ ba, chẳng hạn như các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức học thuật hoặc công ty dược phẩm. Nghiên Cứu Của LOBI Việt Nam có thể nghiên cứu một nhóm hoặc dân số cụ thể, xác định các khu vực hoặc mục tiêu tiềm năng để phát triển trị liệu, tiến hành hoặc hỗ trợ phát triển thuốc, chẩn đoán hoặc thiết bị để chẩn đoán, dự đoán hoặc điều trị y tế hoặc các tình trạng sức khỏe khác, làm việc với các chủ thể công, tư và/hoặc phi lợi nhuận về các sáng kiến nghiên cứu gen, hay bằng cách khác tạo ra, thương mại hóa và áp dụng kiến thức mới này để cải thiện việc chăm sóc sức khỏe. Nghiên Cứu Của LOBI Việt Nam sử dụng Thông Tin Tổng Hợp và/hoặc Thông Tin Về Gen Cấp Độ Cá Nhân và Thông Tin Tự Cung Cấp như được quy định trong Thư Chấp Thuận liên quan.

Nếu bạn chọn không hoàn thành Thư Chấp Thuận tương ứng hoặc bất kỳ thỏa thuận bổ sung nào với LOBI Việt Nam, thông tin của bạn như được mô tả trong phần này sẽ không được sử dụng cho Nghiên Cứu Của LOBI Việt Nam và Phát Triển Sản Phẩm. Tuy nhiên, Thông Tin Về Gen và Thông Tin Tự Cung Cấp của bạn vẫn có thể được chúng tôi sử dụng và chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi như được nêu trong Chính Sách này.        

(iv) Chiêu mộ bạn tham gia nghiên cứu bên ngoài:  

Nghiên cứu là một phần quan trọng của Dịch Vụ và chúng tôi muốn đảm bảo rằng những người có hứng thú tham gia biết được các cơ hội khác để đóng góp cho nghiên cứu khoa học thú vị, mới lạ do các tổ chức học thuật, tổ chức y tế, công ty dược phẩm, và các tổ chức khác thực hiện. Nếu bạn chọn tham gia vào Nghiên Cứu Của LOBI Việt Nam và Phát Triển Sản Phẩm, tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể thông báo cho bạn về các cơ hội nghiên cứu của bên thứ ba mà bạn đủ điều kiện tham gia. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không chia sẻ Thông Tin Về Gen Cấp Độ Cá Nhân hoặc Thông Tin Tự Cung Cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự chấp thuận của bạn. Nếu bạn không muốn nhận các thông báo này, bạn có thể quản lý chúng bằng cách chỉnh sửa các tùy chọn trong phần cài đặt Tài Khoản LOBI  của bạn.        

(v) Cho việc cung cấp thông tin tiếp thị:       

Bằng cách tạo Tài Khoản LOBI , bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể gửi cho bạn các email về sản phẩm và khuyến mại hoặc các thông báo về Dịch Vụ của chúng tôi, và các chào mời về sản phẩm, dịch vụ, chương trình quảng bá hoặc cuộc thi mới. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị này bất cứ lúc nào. Để hủy đăng ký, hãy nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” ở cuối email hoặc truy cập vào mục “Tùy chọn” trong phần cài đặt Tài Khoản LOBI  để chỉnh sửa tùy chọn thông báo email của bạn. Bạn không thể từ chối nhận các tin nhắn không mang tính quảng bá liên quan đến Tài Khoản LOBI  của bạn, chẳng hạn như thông báo kỹ thuật, xác nhận mua hàng, hoặc các email liên quan đến Dịch Vụ.     

4. Thông tin mà chúng tôi chia sẻ cho các bên thứ ba          

(i) Nhà cung cấp dịch vụ chung:       

Chúng tôi chia sẻ thông tin được mô tả tại Mục 2 trên đây cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, trong trường hợp cần thiết để họ cung cấp các dịch vụ của họ cho chúng tôi và giúp chúng tôi thực hiện hợp đồng với bạn. Nhà cung cấp dịch vụ là các bên thứ ba (các công ty hoặc cá nhân khác) mà giúp chúng tôi cung cấp, phân tích và cải thiện Dịch Vụ của chúng tôi. Mặc dù LOBI Việt Nam trực tiếp thực hiện phần lớn các hoạt động xử lý dữ liệu cần thiết để cung cấp Dịch Vụ của chúng tôi cho bạn, chúng tôi cũng thuê một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các bên sau:        

a) Bên hoàn thành đơn đặt hàng và giao hàng.           

b) Hỗ trợ bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng.   

c) Lưu trữ đám mây, công nghệ thông tin, và Bảo Mật.       

(ii) Thông Tin Tổng Hợp:      

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông Tin Tổng Hợp, là loại thông tin mà đã được loại bỏ tên và thông tin liên hệ của bạn và được kết hợp với thông tin của người khác sao cho bạn không thể bị nhận dạng theo một cách hợp lý là một cá nhân, bởi các bên thứ ba. Loại thông tin này khác với Thông Tin Về Gen Cấp Độ Cá Nhân và cũng không phải là Thông Tin Cá Nhân bởi vì nó không xác định bất kỳ cá nhân cụ thể nào hoặc tiết lộ bất kỳ dữ liệu cụ thể nào của cá nhân. LOBI Việt Nam sẽ yêu cầu sự chấp thuận của bạn để chia sẻ Thông Tin Về Gen Cấp Độ Cá Nhân hoặc Thông Tin Tự Cung Cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoài các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, trong trường hợp cần thiết để chúng tôi cung cấp Dịch Vụ cho bạn.           

(iii) Thông tin mà chúng tôi chia sẻ với các chủ thể sở hữu chung: 

Chúng tôi có thể chia sẻ một số hoặc tất cả thông tin của bạn cho các công ty khác thuộc sở hữu chung hoặc thuộc kiểm soát của LOBI Việt Nam, có thể bao gồm các công ty con, công ty mẹ của chúng tôi, hoặc bất kỳ công ty con nào khác do công ty mẹ của chúng tôi sở hữu nhằm mục đích cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn và cải thiện trải nghiệm người dùng. Thông thường, việc chia sẻ các thông tin này là điều cần thiết để chúng tôi thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn. Chúng tôi có thể cung cấp thông báo bổ sung và yêu cầu sự chấp thuận trước từ bạn nếu chúng tôi muốn chia sẻ thông tin của bạn như được mô tả tại Mục 2 trên đây với các thực thể thuộc sở hữu chung của chúng tôi theo một cách khác đi đáng kể với cách được đề cập tại Chính Sách này.

(iv) Giúp chúng tôi bảo vệ lợi ích hợp pháp và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành:

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng LOBI Việt Nam có quyền tự do lưu giữ và tiết lộ bất kỳ và tất cả Thông Tin Cá Nhân cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan khác theo yêu cầu của pháp luật hoặc với một niềm tin chính đáng rằng việc lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết hợp lý để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý (chẳng hạn như thủ tục tố tụng tư pháp, lệnh của tòa án, hoặc yêu cầu của chính phủ) hoặc các nghĩa vụ mà LOBI Việt Nam phải tuân thủ dựa trên các quy định, pháp luật, và quy tắc khác về đạo đức và nghề nghiệp; (b) thực thi ĐKDV và/hoặc các thỏa thuận khác với bạn, và/hoặc các chính sách của chúng tôi và; (c) trả lời các khiếu nại đối với bất kỳ thông tin nào xâm phạm quyền của bên thứ ba; hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn riêng của LOBI Việt Nam, nhân viên, Người Dùng, khách hàng của LOBI Việt Nam và của cộng đồng.

(v) Giao dịch kinh doanh:      

Trong trường hợp LOBI Việt Nam phải tiến hành chuyển đổi kinh doanh, chẳng hạn như hợp nhất, được mua lại bởi một công ty khác, hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của LOBI Việt Nam, bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả thông tin được mô tả tại Mục 2 trên đây sẽ thuộc tài sản được chuyển nhượng, và vẫn là đối tượng của chính sách quyền riêng tư của bên nhận chuyển nhượng tài sản đó.          

5. Quyền kiểm soát của bạn  

(i) Truy cập Tài Khoản LOBI  của bạn:        

Chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào dữ liệu LOBI Việt Nam trong Tài Khoản LOBI  của bạn. Bạn có thể truy cập và tải về dữ liệu do LOBI Việt Nam xử lý trong phần cài đặt Tài Khoản LOBI  của bạn và trong các báo cáo, công cụ, và tính năng liên quan. Nếu bạn không thể truy cập Tài Khoản LOBI  của bạn hoặc địa chỉ email trong Tài Khoản LOBI , vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ. Nếu bạn không thể truy cập Tài Khoản LOBI  của mình, trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi thông tin bổ sung đủ để xác minh danh tính của bạn trước khi cung cấp quyền truy cập hoặc tiết lộ cho bạn thông tin theo cách khác. Nếu bạn lựa chọn không gửi tài liệu được yêu cầu, hoặc thông tin bạn cung cấp không đủ cho các mục đích như vậy, LOBI Việt Nam sẽ không thể xác minh đầy đủ danh tính của bạn để hoàn thành yêu cầu của bạn.    

Bạn có thể tự truy cập, sửa đổi hoặc cập nhật hầu hết các Thông Tin Đăng Ký trong phần cài đặt Tài Khoản LOBI  của bạn.        

(ii) Thông tin tiếp thị:

Như đã được nêu tại Mục 3.(v), bạn có thể được yêu cầu lựa chọn nhận các email hoặc thông báo về sản phẩm và quảng cáo khi tạo Tài Khoản LOBI  tùy thuộc vào nơi bạn đang cư trú. Mặt khác, bạn có thể xem hoặc cập nhật các tùy chọn thông báo email của bạn bằng cách truy cập phần cài đặt Tài Khoản LOBI  của bạn hoặc liên hệ với Quản Trị Viên Quyền Riêng Tư .

(iii) Chia sẻ bên ngoài Dịch Vụ:        

Bạn có thể quyết định chia sẻ thông tin của mình với bạn bè và/hoặc các thành viên trong gia đình, bác sĩ hoặc các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, và/hoặc các cá nhân khác mà nằm ngoài Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm việc chia sẻ thông qua các dịch vụ của bên thứ ba như là các mạng xã hội và các ứng dụng của bên thứ ba mà có liên kết với Trang Web của chúng tôi thông qua giao diện lập trình ứng dụng (“API”). Các bên thứ ba này có thể sử dụng thông tin của bạn theo một cách khác so với cách mà chúng tôi nêu tại Chính Sách này. Vui lòng lựa chọn cẩn thận và xem xét chính sách của tất cả bên thứ ba khác có liên quan đến giao dịch. LOBI Việt Nam không chứng nhận hoặc tài trợ bất kỳ ứng dụng API nào, và không xác nhận tính chính xác và hợp lệ của bất kỳ giải thích nào do các ứng dụng API của bên thứ ba thực hiện. LOBI Việt Nam sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc bạn tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin của bạn cho các bên này.   

(iv) Yêu Cầu Lưu Giữ Cho Mục Đích Pháp Lý:       

LOBI Việt Nam và phòng thí nghiệm gen của bên thứ ba của chúng tôi có thể lưu giữ Thông Tin Về Gen, ngày sinh, và giới tính của bạn theo yêu cầu để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hiện hành.

6. Biện pháp bảo mật             

(i) LOBI Việt Nam coi trọng niềm tin của bạn đối với chúng tôi. LOBI Việt Nam thực hiện các biện pháp vật lý, kỹ thuật, và quản trị nhằm ngăn chặn việc truy cập đến hoặc tiết lộ trái phép thông tin của bạn, duy trì tính chính xác của dữ liệu, để đảm bảo việc sử dụng thích hợp thông tin, và bảo vệ theo cách khác Thông Tin Cá Nhân của bạn khỏi bất kỳ truy cập và/hoặc sử dụng trái phép nào theo Chính Sách này và pháp luật hiện hành.  

(ii) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn cũng có trách nhiệm trong việc bảo vệ thông tin của mình. Bạn được yêu cầu có trách nhiệm đối với việc bảo vệ mật khẩu của mình, và các thông tin xác thực khác mà bạn sử dụng để truy cập vào Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn không được tiết lộ thông tin xác thực của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào và phải ngay lập tức thông báo cho LOBI Việt Nam về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu của bạn. LOBI Việt Nam không thể bảo mật thông tin do bạn tự tiết lộ hoặc yêu cầu chúng tôi tiết lộ.  

(iii) Thông tin của bạn được thu thập thông qua Dịch Vụ có thể được lưu trữ và xử lý tại Việt Nam hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà tại đó LOBI Việt Nam hoặc Bên Được Cho Phép của LOBI Việt Nam duy trì cơ sở và, do đó, thông tin của bạn có thể phải tuân thủ pháp luật của các khu vực tài phán khác, điều mà có thể khác với pháp luật nơi bạn cư trú.       

7. Các trang web được liên kết          

LOBI Việt Nam cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà được vận hành bởi các tổ chức không có liên kết với LOBI Việt Nam. LOBI Việt Nam không tiết lộ thông tin của bạn cho các tổ chức vận hành các trang web của bên thứ ba được liên kết này. LOBI Việt Nam không xem xét hoặc xác nhận, và không chịu trách nhiệm cho các hoạt động về quyền riêng tư của các tổ chức này. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên đọc chính sách quyền riêng tư của từng và mọi trang web mà bạn truy cập. Chính Sách này chỉ áp dụng đối với các thông tin do LOBI Việt Nam thu thập hoặc do các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thay mặt chúng tôi thu thập.  

8. Thay đổi đối với Chính sách này   

Khi có sự thay đổi quan trọng đối với Chính Sách này, thì thông báo sẽ được đăng tải như là một phần của Chính Sách này và trên Trang Web của chúng tôi trong vòng 30 ngày trước khi (các) thay đổi đó có hiệu lực. LOBI Việt Nam có thể cung cấp các tiết lộ bổ sung “tại thời điểm” hoặc các thông tin bổ sung về hoạt động thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu của Dịch Vụ cụ thể. Các thông báo này có thể bổ sung hoặc làm rõ hoạt động quyền riêng tư của LOBI Việt Nam hoặc có thể cung cấp cho bạn những lựa chọn bổ sung về cách mà LOBI Việt Nam thu thập, xử lý, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ và chuyển giao Thông Tin Cá Nhân của bạn. Bạn phải xem xét Chính Sách này thường xuyên để cập nhật các thay đổi của chúng tôi. 

9. Thông tin liên hệ    

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến Chính Sách này, hoặc muốn gửi khiếu nại, vui lòng gửi email cho Quản Trị Viên Quyền Riêng Tư của LOBI Việt Nam.

Cập nhật lần cuối: 12 tháng 07 năm 2021     

Nếu có bất kỳ cập nhật, sửa đổi, hoặc thay đổi nào đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi thì những cập nhật, sửa đổi hoặc thay đổi đó sẽ được đăng tải trên trang này.