1. Định nghĩa – Từ viết tắt

Công ty Công ty TNHH LOBI Việt Nam

BP Bộ phận

KH Khách hàng

DV Dịch vụ

CSKHKH Chăm sóc khách hàng

SP&KT Sản phẩm và Kỹ thuật

TV Tư vấn

ĐTDN Đối tác doanh nghiệp

KTTC Kế toán tài chính

GĐĐH Giám đốc điều hành

TGĐ/ TBPTNKH Tổng Giám đốc/ Trưởng bộ phận trải nghiệm khách hàng.

2. Quy Trình Nhận & Xử Lý Phản Hồi Của Khách Hàng

chinh-sach-xu-ly