thời gian và phạm vi áp dụng

LB•Seq: Dịch vụ NGS sequencing đa dạng

 • RNA Sequencing
 • WGS, WES sequencing
 • De novo Sequencing
 • Metagenomics
 • Epigenomics
 • Single-Cell Sequencing
 • Spatial Transcriptomics
 • PacBio Sequencing
 • Oxford Nanopore Sequencing
Xem thêm

LB•BIA: Phân tích Tin sinh học toàn diện

 • Lắp ráp hệ gen (de novo assembly)
 • Dóng hàng và Phát hiện biến dị di truyền (genome alignment and variant calling)
 • Lắp ráp hệ phiên mã (transcriptome assembly)
 • Phân tích gen có biểu hiện khác biệt (Differential gene expression, RNA-seq DEG)
 • Phân tích Metagenomics (16S)
 • Phân tích Metagenomics (Shotgun)
Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi