LOBI-VSV

Dịch vụ phân tích hệ gen vi sinh vật

LOBI-WGS

Dịch vụ phân tích hệ gen người

phân tích tin sinh học

LOBI-META

Dịch vụ phân tích Metagenomics – Shotgun metagenom

LOBI-16s

Dịch vụ phân tích Metagenomics –16 rRNA (amplicon microbiome)

phân tích tin sinh học

LOBI-WES

Dịch vụ phân tích hệ exome người

LOBI-CBAS

Giải pháp phân tích tin sinh học toàn diện