Single nucleotide polymorphism (SNP) là gì?

Single nucleotide polymorphism (SNP) là khác biệt tại một vị trí đơn lẻ trong trình tự DNA giữa các cá thể. Nhắc lại là các đoạn trình tự DNA được hình thành từ 4 nucleotit khác nhau là A, T, G và C. Nếu sự sai khác này xảy ra ở hơn 1% quần thể thì điểm khác biệt đó được gọi là SNP. Nếu SNP xảy ra trong gen thì gen đó được mô ta là có hơn một allele. Trong nhiều trường hợp, SNPs có thể gây ra biến đổi các chuổi trình tự axit amin, tuy nhiên, SNP có thể xảy ở các vị trí ngoài gen.