fbpx

Gióng hàng trình tự là gì?

Trong tin sinh học, gióng hàng trình tự (sequence alignment) là các sắp xếp các vùng trình tự (có thể là DNA, RNA, hoặc protein) để tìm ra những vùng trình tự tương đồng. Những vùng tương đồng đó giữa các trình tự có thể có liên quan tới một chức năng, cấu trúc hay một quá trình tiến hóa nào đó.

ĐỌC THÊM:  Tin sinh học là gì?