fbpx

Lựa chọn marker cho các nghiên cứu về di truyền

Việc kết hợp các nghiên cứu có thể chú trọng đến các gen tiềm năng, một vùng di truyền cụ thể hay toàn bộ hệ gen… chúng đều có ý nghĩa trong việc lựa chọn marker. Lựa chọn marker cơ chiến lược sẽ có ảnh hưởng lớn đến các nghiên cứu tìm ra những bệnh có liên quan, và là yếu tố quan trọng trong thiết kế thí nghiệm. Số lượng đa hình một nucleotit (SNPs) lớn cũng là một lựa chọn tốt để tìm ra những marker có liên quan đến di truyền.

Những kiểu gen và những SNPs thường có liên quan mật thiết trong một cộng đồng nào đó, từ đó nhằm tìm các những tagSNPs cụ thể. Bài báo này cung cấp một hướng dẫn chung và ví dụ minh họa cho việc lựa chọn những SNP trong những gen, vùng tiềm năng hay toàn bộ hệ gen bằng việc sử dụng trên nền web, các phần mềm như Haploview và Goldsurfer2 để nghiên cứu về mức độ liên quan giữa các SNP (LD) và lựa chọn tagSNPs

READ MORE:  Phương pháp enzyme giải trình tự DNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *