fbpx

Tin sinh học là gì?

Tin sinh học (bioinformatics) là một lĩnh vực mới của khoa học mới của khoa học sự sống (life science). Một tiêu chính của tin sinh học là hiểu được những thông tin được chứa đựng trọng sinh vật sống. Tin sinh học là sự kết hợp của sinh học (biology), khoa học máy tính (computer science), và phân tích dữ liệu (data analysis). Tin sinh học cũng có thể hiểu là khoa học dữ liệu (data science) nghiên cứu thông tin được lưu trữ và xử lý trong cơ thể sống như thế nào.

ĐỌC THÊM:  Single nucleotide polymorphism (SNP) là gì?